Property List
No. Detail Location Quantity Remark Update
1 ที่ดิน โฉนด/น.ส 3/น.3 ก 27702 แขวง/ตำบล ลำผักกูด เขต/อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 30-2-9 ไร่
ทรัพย์ที่จะขาย ลำดับที่ 82 - 0

ที่ดิน โฉนด/น.ส 3/น.3 ก 27702
แขวง/ตำบล ลำผักกูด เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
เนื้อที่ตาม โฉนดเลขที่ 30 ไร่ 2 งาน 9 ตร.วา
มีชื่อ นายชอบ พิมพ์อ่อน ที่ 4 กับพวก เป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ประเภททรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า
เลขที่ -
ศาล แพ่งกรุงเทพใต้
คดีหมายเลขแดงที่ 926 / 2550 บ.คาเธ่ย์ลิสแพลน โจทก์
ร.ท.หญิงศุภากร อุทาภักดี ที่ 1 กับพวก จำเลย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด/กอง ปทุมธานี สาขาธัญบุรี
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท
ขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 06/12/2556
นัดที่ 2 วันที่ 27/12/2556
นัดที่ 3 วันที่ 17/01/2557
นัดที่ 4 วันที่ 07/02/2557
นัดที่ 5 วันที่ 28/02/2557
นัดที่ 6 วันที่ 21/03/2557
จะทำการขายโดย ปลอดการจำนอง
ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์ กรมธนารักษ์จำนวน ไม่มี บาท
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาจำนวน ไม่มี บาท
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน จำนวน 26,859,800.00 บาท
ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน ไม่มี บาท
ราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลางจำนวน 28,996,375.00 บาท
ราคาที่จำนำ จดทะเบียนจำนอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย จำนวน 12,000,000.00 บาท
ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้ายจำนวน ไม่มี บาท
19/02/57
2 ที่ดินว่างเปล่า จังหวัดเชียงใหม่ 0-0-98 ไร่
ที่ดิน นส.3ก. เลขที่ 2053 , 2054 และ2055
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่รวมทั้งสามแปลง
0-0-98 ไร่ ทั้งสามแปลงเป็นทางเข้าของแปลง 2079
26/04/55
3 ที่ดินว่างเปล่า จังหวัดเชียงใหม่ 1-3-29 ไร่
ที่ดิน นส.3ก. เลขที่ 2079 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ 1-3-29 ไร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-266-5599 ต่อ 855 หรือ
089-168-3435 ปรัชญา
26/04/55
4 ที่ดินว่างเปล่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 23-3-63 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22088 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 23-3-63ไร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-266-5599 ต่อ 855 หรือ
089-168-3435 ปรัชญา
26/04/55
5 ที่ดินว่างเปล่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 3-3-54ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22091 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 3-3-54ไร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-266-5599 ต่อ 855 หรือ
089-168-3435 ปรัชญา
26/04/55