2
ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเชียงใหม่
0-0-98 ไร่
ที่ดิน นส.3ก. เลขที่ 2053 , 2054 และ2055
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่รวมทั้งสามแปลง
0-0-98 ไร่ ทั้งสามแปลงเป็นทางเข้าของแปลง 2079
26/04/55